พด.ร่วมกับสนง.สถิติแห่งชาติ หารือการจัดทำสำมะโนการเกษตร

117

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และนายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ร่วมกับนางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือขอบเขตและความร่วมมือเนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการจัดทำสำมะโนที่ดิน การผลิตแผนที่ภาพถ่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถนำมาสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตรได้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2566

โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลฯ การพัฒนาระบบงาน ตรวจสอบเขตปฏิบัติงาน จัดหาผู้ปฏิบัติงานสนาม การประชาสัมพันธ์ จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ได้พิจารณาความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 แนวทางการใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว