พด.ชูแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ช่วยชุมชนยกระดับรายได้

49

พด.ชูแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ช่วยชุมชนใช้ทรัพยากรดินและที่ดินให้เหมาะสมและยั่งยืนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรดินที่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ทำให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ เช่น ดินเค็ม ดินเสื่อมสภาพ น้ำท่วมขัง เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของภาคการเกษตร คือการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปัญหาสินค้าล้นตลาด ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อภาวะขาดทุน การเข้าถึงแหล่งน้ำของเกษตรกรมีข้อจำกัด และยังมีความเสี่ยงจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยปลูกพืชชนิดเดียว หรือพืชเชิงเดี่ยว กรมพัฒนาที่ดิน จึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาโดยได้ขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นการวางแผนการใช้ที่ดินที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ทำให้สามารถวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ได้ตรงตามบริบทของพื้นที่และแก้ปัญหาได้ตรงเป้าหมาย พร้อมส่งเสริมความจำเป็นในการปลูกพืชด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งในเรื่องดิน น้ำ พันธุ์พืช สิ่งแวดล้อม การวางแผนการเพาะปลูก และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลแผนการใช้ที่ดินไปใช้พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของตนเองได้ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและที่ดินได้อย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาคเกษตรกร สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม จึงพัฒนาการวางแผนการใช้ที่ดินในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Approach) จากการวางแผนในระดับนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (Top-Down Approach) สู่การวางแผนการใช้ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ความต้องการให้เหมาะสมกับบริบทเพื่อการพัฒนาที่ดินพื้นที่ (Bottom-Up Approach) ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) หรือ PRA นำมาสังเคราะห์ข้อมูลด้วย DPSIR Framework ทำให้ทราบปัญหาและผลกระทบ ช่วยให้สามารถพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งและใช้ทรัพยากรดินและที่ดินได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือโทรสายด่วน 1760 หรือ ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว