ประมง เปิดยื่นคำขอรับรองฯ ผ่านระบบออนไลน์

42

กรมประมง…เปิดช่องทางยื่นคำขอรับรองคุณภาพอาหารสัตว์น้ำไทย ผ่านระบบออนไลน์ “e-Aquafeed”    

กรมประมงเดินหน้าพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดให้บริการ “ระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Aquafeed” ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาและลดความแออัดในหน่วยงานบริการ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแทนการเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานหรือสำนักงาน การันตีคุณภาพด้วยรางวัลสำเภา – นาวาทองประจำปี 2565 รางวัลหน่วยงานระดับกรม สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
รองอธิบดีกรมประมง

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในโลกยุคดิจิทัล หลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหาร และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันสถานการณ์ กรมประมงจึงได้มีการพัฒนา“ระบบ e-Aquafeed” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ำสามารถยื่นคำขอรับรองได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ แทนการเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานหรือสำนักงาน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอน การเข้ารับบริการ โดยระบบดังกล่าวเปิดให้บริการยื่นคำขอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการใน 11 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

2. การออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

3. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

4. การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

5. การออกใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

6. การออกใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

7. การออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

8. การออกหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

9. การออกเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ น.อ.2 (อาหารสัตว์น้ำ)

10. การแจ้งผลการตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

11. การแจ้งผลการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก

ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโดยมีผู้ใช้งานจำนวนทั้งหมด 455 บัญชี มีการอนุมัติคำขอผ่านระบบแล้วจำนวนทั้งหมด 669 ฉบับ แบ่งออกเป็น การแจ้งผลการตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย
เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 43 ฉบับ การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 276 ฉบับ การออกเอกสารแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (น.อ.2) 17 ฉบับ  ระบบออกหนังสือรับรองฯ Certificate of Free Sale และ Certificate of Health 35 ฉบับ และระบบออกใบอนุญาตผลิต/นำเข้า/ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 298 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66) สำหรับในอนาคตกรมประมงมีแผนพัฒนาระบบฯ ด้วยการสำรวจและประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากการใช้งานนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมประมงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก คำนึงถึงบริการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต          

หากผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ำท่านใดมีความสนใจ สามารถยื่นคำขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Aquafeed ได้ที่กลุ่มวิจัยและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ โทรศัพท์ 02-940-6149 หรือ 080-283-9518 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ “e-Aquafeed” ID : @063pbeng หรือติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โทรศัพท์ 095-123-4383 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ “งานใบออกอนุญาตฯ กคอ.” เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์ : 0951234383

กรมประมง ข่าว