เกษตรฯ จับมือ สหกรณ์ฯ เปิดหลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้”

3,187

วิทยุเกษตร เปิดหลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้” เรียนรู้เรื่องเงิน บริหารเรื่องหนี้ สู่วิถีการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีแนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากการขาดการวางแผนและทักษะในการบริหารจัดการเงิน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญปัญหาด้านการผลิตและการขนส่ง ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านผลผลิตเกิดความเสียหายทำให้รายได้ถดถอยและหาทางออกด้วยการหยิบยืมหรือกู้ยืมจนกลายเป็นหนี้ บางคนสามารถจัดการหนี้ได้แต่บางคนไม่มีความรู้เรื่องการเงินจึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ถูกติดตามทวงถาม และบางรายถูกฟ้องร้องดำเนินการทางกฎหมาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีบทบาทเข้าไปส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ด้วยการเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังสนับสนุนการให้ความรู้ ล่าสุดได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้”  ให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออม และการบริหารจัดการหนี้ ให้เกษตรกรเรียนรู้ด้วยการรับฟังบทเรียนผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกล

ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการวางมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาโดยตลอดและในปีงบประมาณ 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เกษตรกรปลอดหนี้” จำนวน 10 บท โดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเหตุแห่งการเป็นหนี้ การบริหารจัดการเงินอย่างมีหลักการ ตลอดจนแนวทางในการปลดหนี้ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ A.M. 1386 KHz., วิทยุออนไลน์ www.am1386.com ทุกวันอังคาร เวลา 14.00-14.30 น. ออกอากาศซ้ำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น. และรับฟังผ่านทาง YouTube Channel :
AM 1386 Radio

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 3927 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com

สมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/Mzy1qbtt1SguzrCt7

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว