ก้าวใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร

695

ก้าวใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าถึงเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรก้าวทันยุคดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีแม่นยำ เชื่อมโยงตลาดนำการผลิต” นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการปรับองค์กรเข้าสู่วิถีใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับปริบททางสังคมปัจจุบัน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิด DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินงานภายใต้กรอบ Next Step ในปี 2565 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางไว้ ยังคงมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ตามหลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา และ 15 นโยบายสำคัญ คือ นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก  การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การประกันภัยพืชผล ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผล การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ยังได้ปรับระบบการทำงานเข้าสู่ New Normal พัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ โดยยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผ่านการให้บริการรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายพืชพันธุ์ดี (e-Catalog) สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) แอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ย ระบบตรวจติดตามการระบาดศัตรูพืช (DOAE Pest Forecast) และ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นต้น ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว