เกษตรฯ ชวนเที่ยวเทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก

242

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจอย่าง ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศแถบอเมริกาและยุโรป เนื่องจากผลไม้ตะวันออกเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จากรสชาติที่ดี มีคุณภาพ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการที่มีระบบการผลิตที่ดีและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญช่วยกระจายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

นายกฤษ อุตตมะเวทิน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต นำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้ตรงตามความต้องการของตลาดและให้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดงาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออก ส่งเสริมการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารจากผลไม้ กิจกรรมนาทีทอง “ชาวสวนมีน้ำใจ จ่ายให้คนละครึ่ง” นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง Durian Lover คนรักทุเรียนต้องรู้ ขั้นตอนการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน วิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพ และกิจกรรมให้ความรู้สาธิตการดูทุเรียนแก่ การเก็บรักษาทุเรียนอย่างไรให้กินอร่อย และการแกะทุเรียนให้สวยด้วยมือเรา

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566) ทุเรียน คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 782,942 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 540,650 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 242,292 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของผลผลิตที่คาดการณ์) มังคุด คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 122,020 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 60,567 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 61,453 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 50.36 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เงาะ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 141,115 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 63,504 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 77,611 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลผลิตที่คาดการณ์) และ ลองกอง คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 7,251 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 403.04 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 6,847.96 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 34.44 ของผลผลิตที่คาดการณ์)

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว