ประมงฯ ขยายผลโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม”

167

กรมประมง…ขยายผลโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ประจำปี 2566 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อต่อยอดและขยายผลการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นธนาคารสัตว์น้ำของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมทักษะองค์ความรู้ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาความยั่งยืนของเครือข่าย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2566 นี้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนาฯ ว่า กรมประมงได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนประสบผลสำเร็จเห็นผลเชิงประจักษ์ โดยปัจจุบันมีแหล่งน้ำเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 140 แห่ง มีสมาชิกจำนวน 10,851 ราย มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมากกว่า 26 ล้านตัว เกิดผลผลิตสัตว์น้ำที่ชุมชนจับขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้วกว่า 457 ตัน สร้างรายได้กว่า 15.8 ล้านบาท เข้ากองทุนโครงการฯ และมีการจัดสรรปันผลคืนให้แก่สมาชิกแล้วกว่า 1.4 ล้านบาท เกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนจนมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมไปถึงขยายเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ

การจัดโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคารฯ ประจำแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการฯ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ บนเวทีเสวนาโดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคประชาชน ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ, บทบาทของชุมชนและภาครัฐในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ฯลฯ รวมถึงมีการระดมความคิดเห็นแนวทางการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่จริงของโครงการฯ ที่ประสบผลสำเร็จ ณ แหล่งน้ำหนองพัง บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 กลายเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็น “ธนาคารสัตว์น้ำชุมชน” นำไปต่อยอดขยายผลดำเนินการในแหล่งน้ำอื่นในจังหวัดนครพนมและหลายพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ และสร้างเครือข่ายคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศในการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อพัฒนาด้านการประมง ภายใต้การมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรมกลายเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมประมง ข่าว