ประมงฯ ออกประกาศทำประมงอวนรุนเคย ฉบับใหม่

41

ประมงฯ ออกประกาศทำประมงอวนรุนเคย ฉบับใหม่ “อนุญาต” จ.พังงา ทำประมงห่างฝั่ง 300 เมตร และ ขยายตาอวน 2 x 4 ในพื้นที่ 6 จังหวัด

กรมประมง ออกประกาศทำประมงอวนรุนเคย ฉบับใหม่ “อนุญาต” จ.พังงา ทำประมงห่างฝั่ง 300 เมตร และ ขยายตาอวน 2 x 4 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตามห้วงเวลาที่กำหนด เพื่อศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตพี่น้องชาวประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 “ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรฯ ฉบับเดิม (ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการทำการประมงอวนรุนเคยระยะห่างฝั่งน้อยกว่า 1,000 เมตร ในพื้นที่จังหวัดพังงา และเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกำหนดขนาดช่องตาอวนรุนเคยที่ใช้ทำการประมง เพื่อลดปัญหาแมงกะพรุนและหวีวุ้นอุดตันตาอวนรุนเคยและการกีดขวางการไหลเวียนของน้ำที่เข้าถุงอวนขณะทำการประมงในทะเลพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม และให้ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ขนาดของเรือ และบริเวณพื้นที่ทำการประมง
  1.1 เรือยนต์ ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป (ประมงพาณิชย์) ต้องทำประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
  1.2 เรือยนต์ ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมงอนุญาตให้ทำประมงพื้นบ้านตามมาตรา 174 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 หรือ เรือยนต์ ขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสลงมา ต้องทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่ง ยกเว้น จังหวัดพังงา ในห้วงเดือนสิงหาคม 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อนุญาตให้ทำการประมงนอกเขตระยะ 300 เมตร นับจากแนวชายฝั่งได้
 1. ลักษณะรูปแบบของอวน วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมง
  2.1 อวนต้องมีลักษณะคล้ายถุง ถุงอวนจะต้องทำด้วยเนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน (Polyethylene, PE) โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES) ตาอวนมีลักษณะ เป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบไม่มีปม
  2.2 ห้ามติดโซ่แต่ให้มีการถ่วงน้ำหนักได้ด้วยการติดตัวถ่วงน้ำหนักที่แนบกับเชือกคร่าวล่าง
  2.3 ขนาดช่องตาอวนไม่เกิน 2 x 2 มิลลิเมตร ยกเว้น จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา อนุญาตให้ใช้ขนาดตาอวนไม่เกิน 2 x 4 มิลลิเมตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 และเมื่อพ้นห้วงเวลาดังกล่าวจะต้องกลับมาใช้ช่องตาอวนขนาด 2 x 2 มิลลิเมตรเท่าเดิม
  2.4 วิธีที่ใช้ทำการประมง จะต้องนำถุงอวนประกอบคันรุน โดยปากอวนต้องมีลักษณะเป็นคันซ้อนกางออกเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยม ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเรือยนต์ แล้วใช้เรือยนต์ผลักดันเครื่องมืออวนรุนเคย ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยกรมประมงได้มีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือชาวประมงในการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการทำการประมงอวนรุนเคยระยะห่างฝั่งน้อยกว่า 1,000 เมตร และศึกษาผลกระทบจากการกำหนดช่องตาอวนรุนเคยที่ใช้ทำการประมง ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงในการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ

กรมประมง ข่าว