เกษตรฯ ยินดีกับวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ’ 66

255

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพ การประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณะ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวด ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธ์ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน HAND IN HAND RUSO ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านเขาคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ข้าวสาร
  4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวกพัฒนาก้าวไกล ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้งปรับปรุงคุณภาพ และข้าวโพดไซเลต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ สมุนไพรแปรรูป และสมุนไพรอบแห้ง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป น้ำมะม่วงหิมพานต์ และน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 แห่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน หรือมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน สามารถเข้าไปเรียนรู้และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละชุมชนให้สามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงแหล่งทุน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย พัฒนารูปแบบการจำหน่าย/บริการและเพิ่มช่องทางการตลาด ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 83,553 แห่ง สมาชิกจำนวน 1,466,678 ราย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 607 เครือข่าย สมาชิก 15,422 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2566)

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว