สสก. 5 จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ประจำปี 66

45

สสก. 5 สงขลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2566

นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บุคคลเป้าหมายในการเข้าร่วมประกอบด้วยเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง จำนวน 335 คน โดยได้รับเกียรติจากนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักการส่งเสริมการเกษตรในยุค 5 G

นายครองศักดิ์ สงรักษา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ภาคใต้ “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model การจัดเวทีเสวนา “แนวคิด หลักการทำงาน สู่คนต้นแบบงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2566” โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต จากการประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2566 การขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารงบประมาณ ปี 2567 โดยผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงาน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกจากการประกวดในงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 กิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย 1) การประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่น 2) การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 3) การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 4) การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น 5) การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น 6) การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น 7) การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น และ 8) การประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกย่อง เผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและถือเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่งานส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 82 รางวัล

นายอนุชา ยาอีด กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มุ่งขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ โดยนำแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรมาใช้ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมลงสู่ระดับบุคคล ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (PMQA 4.0) เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่การเป็น Smart Officer ทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว