เกษตรฯ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จ.นราธิวาส

215

เกษตรฯ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาส

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวัน แก้วสุกใส ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด หมู่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 180,000 บาท แก่สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด และสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด และสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด จำนวน 40 ราย จากนั้น ได้พบปะเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลผลิตสินค้าของผู้แทนกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด เช่น พริก แตงกวา จากเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ฝรั่งกิมจู มะพร้าวน้ำหอม กระท้อน มะม่วง จากเกษตรกรผู้ทำการเกษตรผสมผสาน เงาะ ลองกอง มังคุด และทุเรียน จากเกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายจากเกษตรกรผู้ทำนาข้าว เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสายพันธุ์พื้นถิ่นลุ่มน้ำบางนรา กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตตะกร้าสาน เกษตรกรผู้ทำสวนมะนาว เกษตรกรผู้ผลิตขนมกระหรี่ปั๊บ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนิคมสหกรณ์ปิเหล็งได้ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และสนับสนุนเงินทุนกู้ยืม จัดอบรมให้ความรู้ และให้บริการอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพของสมาชิก สร้างรายได้ และความมั่นคงทางอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์มีได้เลี้ยงครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงโค เลี้ยงปลา การปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน นอกจากนี้ นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในเขตนิคมสหกรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตพืชปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์นิคมนำไปสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือ PGS และมาตรฐานเกษตรอินทรียขั้นสูง

สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 672 คน ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจให้บริการ ทั้งนี้ สหกรณ์ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสมาชิก และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสนับสนุนเงินทุนกู้ยืม อบรมให้ความรู้ และรวบรวมผลผลิตนำไปจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมผลผลิตน้ำมันปาล์ม สหกรณ์ได้จัดซื้ออุปกรณ์พ่วงรถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว