กสส. แจง กรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ โวยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ

57

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงความคืบหน้า กรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โวยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ปิดกั้นการประชุมซักฟอก

ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ “โวยคณะ กก.สอ.กส. ปิดกั้นประชุมซักฟอก” กรณีการสวมสิทธิสมาชิกหลายรายคนกู้เงินฉุกเฉินรายละ 300,000 บาท มูลค่าความเสียหายกว่า 60 ล้านบาท สมาชิกได้เข้าชื่อร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่สามัญวิสามัญ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 แต่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประกาศกีดกันสมาชิกสหกรณ์ไม่ให้เข้าร่วมประชุม โดยให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมด้วยตนเอง ซึ่งการร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่เพื่อแก้ปัญหาของ สอ.กส. ใช้สิทธิ์ในฐานะนายจ้างและเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเจ้าหน้าที่ลักขโมย

สืบเนื่องจากมีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด หน่วยอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยสมาชิก และผู้แทนตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 479 คน ได้ลงชื่อร้องขอ และมีความประสงค์ขอให้สหกรณ์ฯ เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เนื่องจากสมาชิกได้ทราบเหตุการณ์ทุจริต ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุด 66 ในการประชุมครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้มีมติกำหนดให้ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมใหญ่ได้สอบถามข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตเงินกู้ฉุกเฉิน ATM รวมทั้งรับทราบแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และพิจารณาลงมติในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตในอนาคตต่อไป และให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการและบุคลากร ซึ่งในวันที่มีการประชุมใหญ่วิสามัญที่ผ่านมานั้น มีผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566 – 2567 เข้าร่วมประชุม จำนวน 377 คน จากจำนวนผู้แทนทั้งหมด 408 คน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 21 คน

ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 52 กำหนด “การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สหกรณ์จะประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น แต่จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้” ประกอบกับ ข้อ 58 วรรคสาม กำหนด “การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุมหรือออกเสียง และไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ” ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญ ตามข้อบังคับสหกรณ์กำหนดให้สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์จะประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น แต่จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่า 100 คนไม่ได้ และการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียง และไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว