เกษตรฯ เผยสถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 63

67

สถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2563 (ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้) คาดผลผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2563 (ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้) ซึ่งสำนักงานเศษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ ในเเต่ละภาค ดังนี้

ภาคเหนือ

ได้แก่ ลำไย (8 จังหวัด) และลิ้นจี่ (4 จังหวัด) คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยคาดว่า ลำไย จะมีผลผลิต 662,132 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตในฤดู 411,299 ตัน และผลผลิตนอกฤดู 250,833 ตัน และลิ้นจี่ จะมีผลผลิต 28,676 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 63)

ภาคตะวันออก

ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยทุเรียน จะมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด จะมีผลผลิต 212,345 ตัน เงาะ จะมีผลผลิต 210,637 ตัน และลองกอง จะมีผลผลิต 22,484 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 63)

ภาคใต้

ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าทุเรียนจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่มังคุด เงาะ และลองกอง จะมีผลผลิตลดลงจากปี 2562 โดยทุเรียน จะมีผลผลิต 560,675 ตัน มังคุด จะมีผลผลิต 167,252 ตัน เงาะ จะมีผลผลิต 66,368 ตัน และลองกอง จะมีผลผลิต 70,742 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 63)

อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ ปี 2563 โดยภาคตะวันออกดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนภาคเหนือ (ลิ้นจี่) ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดได้จัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด ทั้งในเชิงคุณภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณโดยจัดสมดุลอุปสงค์ อุปทาน มีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณครอบคลุมระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว และระยะหลังการเก็บเกี่ยว ในทิศทางเดียวกัน

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ข่าว