กยท. ต้อนรับคณะผู้แทนพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้กัมพูชา ลาว และ FAO หารือ – ชี้แจงแนวทาง

127

กยท. ต้อนรับคณะผู้แทนพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้กัมพูชา ลาว และ FAO หารือ – ชี้แจงแนวทาง ส่งเสริมจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

  วันนี้ (24 พ.ย. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการ ด้านปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ของกัมพูชา ลาว และ FAO พร้อมร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรับรอง The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ของโรงงานแปรรูปและสวนยางพาราในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลัย กยท. สำนักงานใหญ่ 

      นายสุขทัศน์ เผยว่า PEFC ได้นำคณะผู้แทนฯ จากกัมพูชา ลาว และ FAO มาศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบ การดำเนินงานของ กยท. รวมถึงมาตรฐาน กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง PEFC ของโรงงานแปรรูปและสวนยางพาราในไทย ซึ่ง กยท. ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรฐาน PEFC เป็นอย่างดีเสมอมา ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติให้กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในด้านระบบการจัดการโรงงานแปรรูปและสวนยางให้มีความยั่งยืน โดยเฉพาะการรับผิดชอบและการจัดการทรัพยากรอย่างดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน PEFC ทั้งนี้ ในการประชุมมีสถาบันเกษตรกรฯ ที่นำร่องแปรรูปยางตามมาตรฐาน PEFC ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด จ.ตรัง และกองทุนหมู่บ้านวังไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลด้านการจัดการระบบสมาชิก วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งสะท้อนความต้องการในการดำเนินงานด้านต้นทุนการผลิต เพื่อการจัดการให้ได้ราคาที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

      รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า การประชุมหารือในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านยางระหว่างประเทศ และสนับสนุนการส่งเสริมการกำกับดูแลรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับระบบการรับรองป่าไม้ให้แก่คณะผู้แทนฯ จากกัมพูชา ลาว และ FAO ได้รับทราบและสามารถนำไปพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ในประเทศต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว