กยท. ยกระดับสินค้ายาง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง”

194

กยท. ยกระดับสินค้ายาง เสริมการทำสวนยางแปลงใหญ่ หนุนนโยบาย รมว. ธรรมนัส “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง”

 วันนี้ (29 พ.ย. 66) กยท. จัดประชุมสัมมนา “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ (From Smart Farmer’s forward to Smart Farm)” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุม พร้อมมอบนโยบาย ยกระดับสินค้าเกษตร “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง” มุ่งผลักดันสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ – พัฒนาเกษตรกรให้ทันยุคสมัย โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 

          ร้อยเอกธรรมนัส  กล่าวว่า จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการมุ่งยกระดับสินค้าเกษตร “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง” ภายใต้ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” และ “เกษตรแบบตลาดนำการผลิต นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยาง ถือมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการส่งเสริมให้ชาวสวนยางมีความพร้อม และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาการทำสวนยางโดยการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาปฏิรูปอาชีพ เพิ่มรายได้และความยั่งยืนให้กับอาชีพ สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ และส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น ทั้งด้านเงินทุนและอุปกรณ์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปริมาณตรงต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มีรายได้เสริมจากการทำสวนยาง เช่น ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนการรวบรวมผลผลิตเพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ ตามแนวทาง “เกษตรแบบตลาดนำการผลิต นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนายางพาราไทย มุ่งยกระดับชาวสวนยางให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป

          นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตร “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง” ตามนโยบายของท่าน รมว.เกษตรฯ โดย กำหนดเป้าหมายนำร่อง จำนวน 120 แห่งทั่วประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ (Smart Farm) ภายใต้แผนสร้างความเข้มแข็งให้สอดคล้องกับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ประกอบด้วยการอบรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราครบวงจร ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ได้มากถึงร้อยละ 2.5 ต่อปี การพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ Smart Farm โดยปัจจุบันมีพื้นที่สวนยางรูปแบบแปลงใหญ่จำนวน 491,135 ไร่ และกำหนดเป้าหมายปี 2567 เพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ไร่ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) โดยการอบรมพัฒนาความรู้ด้านยางพารา ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อก้าวไปสู่ Smart Farmer ได้ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 29,029 ราย และวางเป้าหมายการพัฒนาในปีนี้จำนวน 5,750 ราย การสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่พนักงาน กยท. จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและหน่วยงาน ตลอดจนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ดูแลและรับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว