กรมปศุสัตว์ จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค

81

กรมปศุสัตว์ จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กรมปศุสัตว์จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ณ  ลานสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

                    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถือได้ว่าก่อเกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นที่น่ายินดีที่มีการบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และประการสำคัญยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และขอให้เกษตรกรที่จะได้รับมอบโคในครั้งนี้ เลี้ยงดูแลโคเป็นอย่างดี เสมือนเป็นสมาชิกในครัวเรือน และปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อย่างเคร่งครัดด้วย และเกษตรกรที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือในวันนี้ได้นำโค – กระบือไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้ เลี้ยงดูแลครอบครัวต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเสริมว่า การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค – กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เป็นต้นมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า  368,815 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 129,452 ราย สำหรับในจังหวัดพะเยาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 1,653 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มอบกรรมสิทธิ์ โค – กระบือให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นกรรมสิทธิ์แม่โคและแม่ กระบือ จำนวน 389 ตัว คิดเป็นมูลค่า 10,503,000 บาท โดยมีกิจกรรมดำเนินการ  2 กิจกรรมประกอบด้วย 

          1. การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 69 ราย

          2.  การไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน  120 ตัว โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

สำหรับโคเพศเมีย จำนวน 120 ตัว ที่ได้รับการไถ่ชีวิตในวันนี้ กรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพะเยา ได้แก่ อำเภอแม่ใจ อำเภอเชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเชียงม่วน

กรมปศุสัตว์ ข่าว