เกษตรฯ เปิดบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง

127

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง เพิ่มศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดวิเคราะห์และรับรองคุณภาพน้ำผึ้งที่ได้มาตรฐาน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนพัฒนาพันธุ์และผลผลิตแปรรูปต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกร ส่งสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันไทยเป็นประเทศมีการเลี้ยงผึ้งในระดับอุตสาหกรรม ผลิตน้ำผึ้งมากเป็นอันดับที่ 36 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน มีการส่งออกน้ำผึ้งไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย แคนาดา และจีน มูลค่า 616.59 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิตไขผึ้ง เกสร และนมผึ้ง อีกด้วย ถือว่าผลิตผลหลักจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาพันธุ์และนำผลผลิตมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ทำให้มีการเลี้ยงผึ้งในหมู่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เปิดให้เกษตรกรรายย่อยมาตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองคุณภาพน้ำผึ้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ใดๆ น้ำผึ้งที่ได้มาตรฐานจะมีตรารับรองให้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด และพร้อมในการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เกษตรกรสามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดขอนแก่น ได้ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยวางระบบอุปกรณ์และวิธีการวิเคราะห์ให้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร การดำเนินการของศูนย์ผึ้งฯ ดังกล่าว ทั้งยังมีการประกวดคุณภาพและบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้า โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเป็นอย่างดี เป็นการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ และเกิดความยั่งยืนในอนาคต

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online ช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกร จากทั่วประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ให้ถึงมือผู้บริโภคในรูปแบบของเว็บไซต์ สามารถเข้าไปที่ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com”

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว