บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะปลูก

149

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะปลูก

 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะปลูก 

 ขอเชิญเกษตรกรที่สนใจอยากทราบคุณภาพน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก นำตัวอย่างน้ำมาส่งวิเคราะห์ที่

 “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร”

 ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.

 เก็บตัวอย่างน้ำใส่ขวดพลาสติก (ขวดน้ำดื่มใช้แล้ว) ขนาด 1.5 ลิตร กลั้วขวดด้วยตัวอย่างน้ำ 2 ครั้ง เติมตัวอย่างน้ำให้เต็มขวด และปิดฝาให้แน่น

 เขียน ชื่อเกษตรกร ลงบนขวดด้วยปากกาเคมี และนำมาส่งที่ศูนย์ฯ ภายในวันและเวลาดังกล่าว

 สามารถดาวน์โหลดใบนำส่งตัวอย่างได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1koKg9AMzFqKBBW4kfWVd71PVzgLiCb5J

 ห้องปฏิบัติการจะส่งผลการวิเคราะห์พร้อมคำแนะนำ (ถ้าต้องการ) ให้ท่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์

 หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ นางสาวกัญฐณา คล้ายแก้ว กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กปผ. กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 089-962-1089 หรือ 02-579-8600 ต่อ 70