กยท. จัดทุนการศึกษา ป.ตรี ด้านยางพารา

113

การยางแห่งประเทศไทย จัดทุนการศึกษา ป.ตรี ด้านยางพารา บุตรชาวสวนยางเตรียมตัว! เปิดรับใบสมัคร 1 มิ.ย. – 12 ก.ค. 67 นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยข่าวดี! บุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เตรียมยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้านยางพารา “โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ 2567” สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 12 ก.ค. 67 นี้ มุ่งสร้างบุคลากรในวงการยางที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนานวัตกรรมและอาชีพการทำสวนยางในอนาคต

ในปีนี้ กยท. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา ที่ กยท. กำหนด สาขาวิชาละ 1 ทุน รวมทั้งหมด 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ / คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา / คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน / คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / คณะทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และเป็นต้องผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จากสถาบันการศึกษาที่ กยท. กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th หรือ ขอรับด้วยตนเองได้ที่ กยท. ทั่วประเทศ และยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของท่าน ภายในวันที่ 1 มิ.ย. – 12 ก.ค. 67 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 242

การยางแห่งประเทศไทย