มาตรฐานวิเคราะห์ดินไทย

296

กรมหมอดิน ประชุมเชิงกลยุทธ์ “การจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดินของไทย”

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการและสร้างความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ดินของไทย พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน

ทางด้าน นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า “การวิเคราะห์ดินเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินผลิตภาพของดิน และการตัดสินใจในการจัดการดิน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดินทั้งด้านเคมีและกายภาพจึงมีความสำคัญ เพราะข้อมูลที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การประเมินทรัพยากรดินที่ถูกต้อง แม่นยำ สนับสนุนการวิจัยที่เป็นเลิศ และการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับข้อมูลที่ได้สามารถเชื่อมโยงและอ้างอิงกันได้ทั้งในระดับประเทศไทย ระดับภูมิภาค และระดับโลก  การประชุมครั้งนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของไทย และจัดทำมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ดินของไทย เพื่อพัฒนาไปสู่การมีมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ดินระดับภูมิภาคต่อไป”

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เชิญผู้แทน FAO (Dr.Yuji Niino) ที่ปรึกษาโครงการ FAO  ผู้อำนวยการ CESRA  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ผู้แทนเครือข่ายจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำกลยุทธ์การจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดินของไทยเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การแปลผลในระดับพื้นที่ เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ การให้คำแนะนำในการจัดการดินเฉพาะราย และการวางแผนนโยบายระดับประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว