ติดตามงาน

212

รมช.ธรรมนัส ติดตามงาน พร้อมมอบแผนการใช้ที่ดินตำบล จ.พะเยา

          วานนี้ (วันที่ 27 กันยายน 2563) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพะเยา พร้อมมอบแผนการใช้ที่ดินตำบลภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 16 ตำบล ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน โดยรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาพื้นที่ 16 ตำบล ของอำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจ จากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

          ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า “แผนการใช้ที่ดินดังกล่าวนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำขึ้น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการที่แก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตร คือ ดินและน้ำ ที่เป็นระบบ ตามความต้องการของชุมชน ให้สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่กำหนดไว้ในแผนการใช้ที่ดินต่างๆ มาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563”

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลทั้งประเทศ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 70 (1) และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ จากการดำเนินงานในพื้นที่ 16 ตำบล ในอำเภอแม่ใจและอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สรุปได้ว่า มีปัญหาหลักที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการในภาพรวม 7 ประการ คือ 1) แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม  2) ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน  3) สร้างอ่าง ฝาย เพื่อเก็บน้ำเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  4) ก่อสร้างประปาภูเขา  5) ขุดบ่อบาดาล  6) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ และ  7) ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว