ติดตามผลการดำเนินงาน

235

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 แห่งในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมลงพื้นที่และรับฟังสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และการสนองพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40 โครงการ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 2 โครงการ ช่วยให้ราษฎรโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงตลอดปี

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมคลองภักดีรำไพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากมีถนนสามสายขวางกั้นทางน้ำ โดยคลองภักดีรำไพ สามารถผัน น้ำส่วนที่เกินได้ถึง 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากเหตุการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ โนอึล ที่ผ่านมา สามารถระบายน้ำจากตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง เก็บกักน้ำ และส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตร อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจันทบุรีและผู้ที่สนใจอีกด้วย

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โครงการนี้ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ให้มีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง อ่างเก็บน้ำนี้มีขนาดความจุประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 13,900 ไร่ โอกาสนี้องคมนตรีและคณะฯ ได้เยี่ยมชมอาคารระบายน้ำล้น และมอบเมล็ดพันธุ์ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง มาจากพระราชดำริมอบให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 14 กลุ่ม พร้อมกับร่วมปล่อยปลาตะเพียนลงในอ่างเก็บน้ำ จากนั้น เดินทางไปยังจุดจ่ายน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ การนี้ได้เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนางสาวธิดารัตน์ สัตถี รองประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง ที่สามารถบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชจากเดิมมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากหลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคง ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำมีสมาชิกรวม 119 ราย ราษฎรส่วนใหญ่ทำสวนปลูกทุเรียน มังคุด เงาะ และกล้วยไข่

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี ภาพ