53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

145

วันที่ระลึก คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึก คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เน้นกรอบการทำงานในการขับเคลื่อนร่วมกันหรือที่เรียกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) และความยั่งยืนของภาคการเกษตร (Sustainability) ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมนโยบายตลาดนำการผลิต โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาเพิ่มช่องทางในการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตร ดังนั้นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับวิธีการทำงานสู่ความเป็น New Normal ยึดหลักตลาดนำการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้และบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ใช้กลไกและเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงทุกระดับ สร้างต้นแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่และการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร สร้างและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้พร้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการและขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาการเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยขบวนรถส่งเมล็ดพันธุ์จากโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย Covid-19 ไปให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และจะกระจายไปให้แต่ละอำเภอเพื่อส่งถึงมือประชาชนและเกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

นอกจากนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 28 รางวัล จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น 2) ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น 3) ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น 4) ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 5) ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น และ 6) ประเภทหน่วยงานดีเด่น พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ท่าน

“ข้าราชการถือเป็นตัวแทนของรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนี้ เพื่อปฏิบัติงานและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้งานผ่านไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ต้องมีพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร และขอยืนยันว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนและเกษตรกร จึงมีความพยายามที่จะกระจายเม็ดเงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะสามารถใช้เงินมาหมุนเวียน ต่อยอดเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าได้ นอกจากนี้ ยังขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นหลักในปี 2564 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องขับเคลื่อน ได้แก่ การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินการเน้นขยายผลและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำแผนปฎิบัติงานในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นที่และมีรายได้ที่มั่นคง การสานต่อภารกิจตลาดนำการผลิต โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกการเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมสินค้าและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ การปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri – map ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว เป็นต้น พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดีและมีแหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้งสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรจากการส่งเสริมการเกษตร มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง ทั้งตลาดค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการ การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร ให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ สร้างการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ต้องทำงานคู่กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งการให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรในทุกมิติ

กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว