สนับสนุนพันธุ์ปลอดโรค

806

ข่าวดี! เกษตรฯ สนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ส่งต่อเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาดจากแหล่งปลูกที่ไม่พบโรคระบาด หรือผลิตท่อนพันธุ์สะอาดใช้เองในชุมชน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จึงได้จัดทำ โครงการผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์สะอาดทน ต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยการใช้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแบบเร่งรัด ซึ่งเป็นวิธีการใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังขนาดเล็ก ประมาณ 1 – 2 ตา มาปักชำและตัดยอดจากที่ได้ชำท่อนพันธุ์ไว้มาปักชำยอดต่อ เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดปลอดโรคได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้พันธุ์มันสำปะหลังเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร รองรับสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์มันสำปะหลังที่ทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อเกษตรกรนำมันสำปะหลังที่ผ่านการชำท่อนพันธุ์ไปปลูกในสภาพแปลง ต้นมันสำปะหลังจะให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปลูกด้วยวิธีใช้ท่อนพันธุ์ปลูกโดยตรงในแปลงอย่างเดิม การผลิตและขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้มีพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับปลูก  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้ทำการผลิตเนื่องจากทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ระยอง 72 ด้วยเทคโนโลยีวิธีแบบเร่งรัดในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน 160 ศูนย์ ศูนย์ละ16,000 ต้น รวม 2,560,000 ต้น และศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 6 ศูนย์ ศูนย์ละ 3,200 ต้น รวม 19,200 ต้น รวมทั้งหมดจำนวน 2,579,200 ต้น

โดยขณะนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเเปลงเเม่พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 ซึ่งมีอายุที่เหมาะสมในการนำไปปลูกเป็นเเม่พันธุ์เเละขยายพันธุ์สู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆ โดยพันธุ์ที่ได้รับมีการส่งตรวจหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งได้รับรองเเละมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยเเล้ว ข้อดีของพันธุ์มันสำปะหลัง ระยอง 72 คือมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก ผลผลิตสูง  ซึ่งขณะนี้เหลือแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดคงเหลือพร้อมสนับสนุนอีก 15 ไร่ คิดเป็นท่อนพันธุ์ 270,000 ท่อน สามารถนำไปจัดทำแปลงพันธุ์ขยายต่อได้135 ไร่ เกษตรกรที่สนใจสามารถนำหลักฐานคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาขอรับได้ตนเอง ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี บ.ดงน้อย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี  ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 042 180 845

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว