พืชพันธุ์ดี

922

เกษตรฯ เดินหน้าเต็มกำลังผลิตผักสวนครัวช่วยเหลือเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนสำรองผลิตพืชพันธุ์ดี พร้อมส่งมอบให้แก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ให้มีพืชผักพันธุ์ดีในการดำรงชีวิต เป็นทั้งแหล่งอาหาร และสร้างรายได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร และทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงได้วางแผนในการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสำรองไว้สนับสนุน บรรเทาผลกระทบดังกล่าว รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชจึงได้จัดทำ “โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้นและมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดี มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาผล กระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชวางแผนการผลิตร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ มีเป้าหมายการผลิตสำรอง จำนวน 4,410,000 ต้น

ด้านนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กล่าวว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร มีจำนวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่ในการผลิตพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต คือ การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ ซึ่งตามโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น เป็นการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะกล้าในถาด และดูแลบำรุงรักษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรง พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้รับผลผลิตเร็วขึ้น  ซึ่งขณะนี้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศได้ดำเนินการจัดส่งต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก พริก และมะเขือ จำนวนกว่า 2,205,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด ในเขตรับผิดชอบ เพื่อนำส่งมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว หากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจประสงค์ขอรับการสนับสนุนสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ #พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว