หารือแนวทางเลี้ยงด้วงสาคู

1,200

เกษตรฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือหาแนวทางการเลี้ยงด้วงสาคู

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมออนไลน์หารือแนวทางเลี้ยงด้วงสาคู เชิญนักวิชาการด้านพืชและแมลง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมตัวแทนเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มร่วมประชุม หวังหาทางออกในการทำอาชีพร่วมกัน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกรณีมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีความกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงสาคู (ด้วงงวงมะพร้าว) ในพื้นที่ และได้ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการจัดการข้อกังวลดังกล่าว โดยเป็นผู้ประสานงานในการหารือระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคู เพื่อร่วมกันหาทางออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สั่งการให้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงด้วงสาคูในเชิงเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบนิเวศน์ ชุมชน และพืชเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งอาหารของด้วงสาคูเป็นหลักสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงด้วงสาคู

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคูจังหวัดราชบุรีและฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด และโอกาสที่จะจัดทำมาตรฐานฟาร์มด้วงสาคู หรือ GAP ด้วงสาคู เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ด้านนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า ผลจากการประชุมดังกล่าว ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่า ควรจะต้องมีการศึกษาการเลี้ยงด้วงสาคูในระบบปิด และการบริหารจัดการโรงเรือนที่เกษตรกรรายย่อยที่สามารถเข้าถึงได้ การจัดทำมาตรฐานฟาร์ม GAP การขออนุญาตการเพาะเลี้ยง การศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ รวมทั้ง การศึกษาโอกาสทางด้านการตลาด ทั้งในและตลาดต่างประเทศ เนื่องจากด้วงสาคูได้รับการยอมรับให้เป็น Novel Food หรือเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่เช่นเดียวกับจิ้งหรีด จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ในเบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรผู้เลี้ยงด้วงสาคูมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เพื่อแจ้งแหล่งผลิตและปริมาณการเลี้ยงให้ทางราชการทราบสำหรับเป็นข้อมูลในการติดตามให้คำแนะนำในการเลี้ยงที่ถูกต้อง ป้องกันการหลุดรอดของตัวเต็มวัยด้วงสาคูสู่ธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเลี้ยงด้วงสาคูกระจายในภูมิภาคต่าง ๆ แต่กลับพบว่ามีเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ยังมีน้อย และเมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคูต้องการเลิกกิจการ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องจัดการด้วงสาคูทุกวัยที่เลี้ยงทั้งหมดและไม่ปล่อยทิ้งไปสู่ธรรมชาติ

ทั้งนี้ ด้วงสาคู หรือ ด้วงงวงมะพร้าว หรือ ด้วงลาน หรือ แมงหวัง จัดเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งของพืชตระกูลปาล์ม เช่น มะพร้าว สาคู และลาน ในประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ แต่จากความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงมีผู้เพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง และเก็บขายได้เร็ว ภายใน 30 – 35 วัน จึงเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรอยู่ในขณะนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว