อาหารทะเลไทยปลอดภัย

122

ประมงย้ำชัด! อาหารทะเลไทยปลอดภัย คุมเข้มสกัดโอกาสปนเปื้อน COVID-19 ในสัตว์น้ำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีการออกประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเลสด และแช่แข็งที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 63 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทยให้สามารถส่งออกไปยัง สปป.ลาว ได้ ประเทศไทยจึงได้เจรจาร่วมกับกระทรวงธารณสุข กระทรวงกสิกรรม และป่าไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว เบื้องต้นมีข้อตกลงแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการระหว่าง สปป.ลาว กับประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการรับรอง และยืนยันความปลอดภัยของสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งของไทย โดยในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทวิภาคีสำหรับส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทยไปยัง สปป.ลาว เป็นการเฉพาะ ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งออกสินค้าอาหารทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกสัตว์น้ำทะเลสดแช่เย็น แช่แข็งไป สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 974.25 ตันคิดเป็นมูลค่า 54.45 ล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ปลาหางแข็ง (ร้อยละ 52) ปลาหมึกกล้วย (ร้อยละ 20 ) ปลาสีกุน (ร้อยละ 15) และกุ้งขาว (ร้อยละ 8) รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของการส่งออกอาหารทะเลทั้งหมด โดยช่องทางการส่งออกส่วนใหญ่ผ่านด่านตรวจประมงอุบลราชธานีเป็นหลัก  

จากนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาช่องทางผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่หลายประเทศเกิดความวิตกกังวลโดยเฉพาะในประเด็นการปนเปื้อนของเชื้อ COVID-19
บนบรรจุภัณฑ์และอาหารทะเล กรมประมงพร้อมสนองนโยบายดังกล่าวโดยเร่งทำความเข้าใจในเรื่องของการออกมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID – 19 ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้กับประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งของไทย

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานฝ่ายไทยด้วยระบบ (Video Conference) ครั้งที่ 2 /2564 ว่า ที่ประชุมมีมติให้กรมประมงจัดส่งรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้กับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานงาน และเร่งรัดทาง สปป.ลาว ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมแก้ปัญหาการนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าจาก สปป.ลาว เนื่องจาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ รายงานสถานการณ์การบริโภคสัตว์น้ำของ สปป.ลาว พบว่ายังมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ำแช่แข็งทั้งในตลาด ร้านอาหาร แม้ปัจจุบันจะมีการใช้อาหารทะเลเป็นวัตถุดิบน้อยลงและมีราคาสูง อย่างไรก็ตามในส่วนตลาด Modern Trade ณ เวียงจันทน์ ยังมีอาหารทะเลจำหน่ายอยู่ปกติแต่มีราคาสูงเนื่องจากไม่มีสินค้าจากประเทศไทย ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถสร้างความมั่นใจและคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าแช่แข็งของไทยได้ ทั้งนี้ กรมประมงขอยืนยันว่า มาตรการเฉพาะกิจของกรมประมงสามารถช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอาหารทะเลแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของการเจรจาเพื่อปลดล็อคการงดนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งของ สปป.ลาว นั้น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในทุกมิติอย่างเต็มที่

กรมประมง ข่าว