ปล่อยพันธุ์ปู

176

กรมประมงปล่อยพันธุ์ปูสู่ทะเลบางขุนเทียน หนุนฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง มอบพันธุ์ปูทะเลจำนวนกว่า 250,000 ตัว ผ่านผู้นำชุมชน 11 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยฟื้นฟูสู่ทะเลบางขุนเทียน หนุนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่  โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนมอบพันธุ์ปูทะเลให้แก่เกษตรกรและชาวประมง โดยมีการดูแลมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากร “ปูทะเล” ในธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป และการทำการประมงที่เกินกำลังการผลิต ซึ่งหากรอให้ปริมาณทรัพยากรฟื้นตัวด้วยวิธีทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่ทันและเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้กรมประมงเร่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงเพื่อให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง

โดยกรมประมงได้มีเป้าหมายในการพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรชาวประมง ด้วยการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เร่งผลิตพันธุ์ปูทะเลสำหรับปล่อยเสริมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรมาโดยตลอด นับตั้งแต่ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จเมื่อปี 2538 จนถึงปัจจุบัน  และในปี 2560 เป็นต้นมา ยังได้มีการพัฒนาและเพิ่มกำลังผลิตจนสามารถจำหน่ายพันธุ์ปูทะเลให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงได้ไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 ตัว เลยทีเดียว

สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยการส่งมอบพันธุ์ปูทะเลผ่านผู้นำชุมชนรวม 11 ชุมชน  เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้นำไปปล่อยกว่า 250,000 ตัว ในครั้งนี้  จึงนับเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นพื้นที่เดียวของกรุงเทพมหานครที่มีชายฝั่งทะเลความยาวประมาณถึง 5 กิโลเมตรได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นการปล่อยพันธุ์ปูทะเลในขนาดที่มีความเหมาะสมซึ่งจะทำให้มีอัตราการรอดสูง  อีกทั้ง บริเวณจุดที่ทำการปล่อยยังจัดเป็นแหล่งวางไข่ อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พันธุ์ปูทะเลที่ปล่อยไปนั้นสามารถเจริญเติบโตกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ต่อไป  นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความผูกพัน หวงแหน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลที่ตนได้นำไปปล่อยไว้  เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น กรมประมงยังคงตระหนักถึงการดูแลมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เน้นการรักษาระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเข้มงวดการใส่หน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจกรรม พร้อมให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะด้วย

กรมประมง ข่าว