หมดเขตยื่นกู้ 25 พ.ค.นี้

178

กรมประมงย้ำ!! ชาวประมงเร่งสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หมดเขต 25 พ.ค. 64

กรมประมงเผย ในรอบเกือบปีที่ผ่านมา สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ขณะนี้พี่น้องชาวประมง ให้ความสนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,438 ราย เรือประมง จำนวน 6,190 ลำ รวมวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ จำนวน 6,359 ล้านบาท ย้ำ !!! ขอให้ชาวประมงเร่งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวประมงมากที่สุด โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยื่นกู้ที่ธนาคารภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้                

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ในการอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ที่มีกรอบวงเงินกู้ จำนวน 10,300 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ภายใต้การผลักดันของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งในส่วนของภาคการประมง ท่านรัฐมนตรีฯได้มีนโยบายให้กรมประมงเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงที่ประสบความเดือดร้อนขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ขณะนี้การดำเนินโครงการฯ ผ่านมาเกือบ 1 ปี (เริ่มโครงการฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) พบว่า ได้มีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า 22.95% และอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่ออีก 77.05% จากผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 5,438 ราย ซึ่งมีเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6,190 ลำ รวมวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ จำนวน 6,359 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) แยกตามแหล่งสินเชื่อ ดังนี้

  •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงต่ำกว่า 60 ตันกรอส ประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 5,006 ราย จำนวนเรือ 5,578 ลำ วงเงินสินเชื่อประมาณ 3,712 ล้านบาท โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 1,143 ราย 1,153 สัญญา คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมจำนวน 382,771,800 บาท ที่เหลืออยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมัติวงเงิน
  •  ธนาคารออมสิน : ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 432 ราย จำนวนเรือ 612 ลำ วงเงินสินเชื่อประมาณ 2,647 ล้านบาท โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 105 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 389,344,000 บาท ที่เหลืออยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมัติวงเงิน
นายบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินโครงการพบมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งจากปัญหาต่างๆ กรมประมงได้มีการสรุปประเด็นไว้และได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสร้างความเข้าใจ และพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมง ขอยืนยันว่าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอย่างแท้จริง จึงขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ทั้งนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ที่โครงการดังกล่าวฯ จะหมดเขตการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นกู้ที่ธนาคาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้  อีกทั้ง ท่านอธิบดีกรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง ได้ให้ความห่วงใยและฝากถึงพี่น้องชาวประมง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  ทำให้พี่น้องชาวประมงประสบความเดือดร้อนขาดสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้เร่งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยพี่น้องชาวประมงสามารถกู้เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี ผู้ประกอบการจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล ทั้ง 22 จังหวัด สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงอำเภอ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง โทร. 02 561 3353 ในวันเวลาราชการ หรือ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โทร. 02 452 0571 และสมาคมประมงทุกพื้นที่

กรมประมง ข่าว