เตรียมรับมือหน้าฝน

411

เกษตรฯ เตรียมพร้อมมาตรการรับมือหน้าฝน เร่งให้ข้อมูลเกษตรกร หวังลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร สร้างการรับรู้มาตรการรับมือฤดูฝน ในพื้นที่คาดการณ์เสี่ยงท่วมและเสี่ยงแล้งตามข้อมูลของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อลดความเสียหาย และแนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่ระบุว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 นี้ มีพื้นที่หลายจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 โดยเริ่มจากตอนบนของประเทศ ก่อนที่แนวฝนจะเลื่อนลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ 1) ติดตามข่าวสารพร้อมทำการแจ้งเตือนข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง และคาดการณ์ฝนตก เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 2) ลงพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เกษตรกรปรับตัวรับสถานการณ์ โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงน้ำท่วม ให้เร่งสร้างการรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาพืช และการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดพื้นที่และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งการฟื้นฟูหลังพืชประสบปัญหาน้ำท่วม ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงภัยแล้ง ให้เร่งสร้างการรับรู้เรื่องการเลือกชนิดพืชและระยะเวลาการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงจากฝนทิ้งช่วง การดูแลรักษาพืชในสภาวะฝนทิ้งช่วง และการรักษาความชื้นในแปลงเพาะปลูกพืช และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น และเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีพื้นที่เกษตรเสียหายโดยสิ้นเชิง และ 4) ติดตาม เยี่ยมเยียน แนะนำ ให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำเอกสารคำแนะนำสำหรับเกษตรกรในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝน การเตรียมตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือภัยแล้ง การรับมือฝนทิ้งช่วงในสวนไม้ดอกไม้ประดับ และการควบคุมศัตรูพืชหลังน้ำลด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code ที่กำหนด หรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว