ชวนโชว์ไอเดีย

955

ขอเชิญนักศึกษาร่วมโชว์ไอเดีย “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

ขอเชิญนักศึกษาร่วมโชว์ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานภาพยนต์โฆษณาโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ากว่า 536,000 บาท

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นมไทย-เดนมาร์ค หรือนมวัวแดงที่คุ้นเคยกันดี จุดเริ่มต้นนมกล่องแรกของไทย ก่อเกิดจากสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี นมไทย-เดนมาร์ค เป็นนมแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับความนิยม และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค การันตีด้วยรางวัล Thailand Most Admired Brand แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนมพร้อมดื่มยูเอชที ซึ่งนมไทย-เดนมาร์ค ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุดจากผู้บริโภคเป็น Most Admired Brand นมไทยอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค (จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค นิตยสาร BrandAge ประจำปี 2020 และ 2021) จากข้อมูลเบื้องต้นจึงเป็นที่มาของโจทย์ในการประกวดโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปีนี้ โดยเชิญชวนให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่จำกัดชั้นปีแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ภาพยนตร์โฆษณา เพื่อตอกย้ำแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คที่อยู่คู่กับคนไทยกว่า 60 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม www.Thai-Denmarkworkshop.com Thai-Denmarkworkshop

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัด สาขาวิชา และคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4
  2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันไม่เกิน 4 คน แต่ละกลุ่มส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองเป็นที่ปรึกษาทีมอาจารย์ที่ปรึกษาทีม สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม
  3. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
  4. ผลงานจะต้องเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียงโดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงใหม่และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
  5. เนื้อหาต้องไม่สื่อถึงการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
  6. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของผู้จัดงานประกวด โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของหน่วยงาน ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้
  8. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ข่าว