เพิ่มมาตรการ

304

อ.ต.ก.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง-ป้องกัน Covid-19 เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดให้บริการ 28 ก.ค. นี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้พิจารณาหาแนวทางมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าวฯ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อการบริหารงานและงานบริการประชาชน โดยได้ประกาศปิดให้บริการตลาด อ.ต.ก. ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14-27 กรกฎาคม 2564 ยกเว้น ร้านโครงการหลวง  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสินและร้านโคนมไทย – เดนมาร์ค สาขา อ.ต.ก. ที่ยังคงเปิดให้บริการปกติ  นั้น

อ.ต.ก.ขอเรียนว่า ในระหว่างปิดให้บริการบางพื้นที่ชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันตามหลักสุขาภิบาลตลาดอย่างเคร่งครัด และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เพื่อให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดปลอดเชื้อ ตลาดสดน่าซื้อใจกลางกรุง และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้มาใช้บริการทุกท่าน โดยดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่ อ.ต.ก. ทั้งหมด  อาทิ ตลาดสด ตลาดอินทรีย์ ตลาดน้ำ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ จุดรับบัตรเข้า-ออก
  2. ให้ทุกแผงค้าจัดเก็บสิ่งของออกจากพื้นที่ โดยเปิดให้เป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  3. ทำความสะอาดทุกร้านค้า ท่อระบายน้ำให้สะอาด ปลอดเชื้อโรค
  4. จัดระเบียบภายในร้านค้า วางสินค้าให้เป็นระเบียบ เหมาะสมและสวยงาม
  5. เกษตรกรผู้ค้าและผู้ช่วยค้าทุกคน ต้องเตรียมผลตรวจแสดงแก่เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ว่าผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อจากสถานพยาบาลแล้ว จึงจะสามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธินได้
  6. เช็ดล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน อ.ต.ก. ทุกวัน ล้างเครื่องปรับอากาศ พ่นยาฆ่าเชื้อ
  7. ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ตลาด อ.ต.ก. เปิดให้บริการปกติในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ข่าว