ปันน้ำใจ

648

เกษตรฯ เดินหน้า “ ปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด–19” อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงเดินหน้าโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย เกษตรกร รวมทั้งจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 เกิดจากแนวความคิดของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลให้สินค้าเกษตรประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ โดยเฉพาะในส่วนของระบบการขนส่งสินค้าเกษตรที่อยู่ในภาวะล่าช้ากว่าสถานการณ์ปกติ เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรในการระบายสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกท่าน ให้มีกำลังใจและร่วมกันผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจจากเกษตรกรไทย สู้ภัย COVID – 19” ขึ้น

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19 ลงพื้นที่ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เรือนจำ สถานที่ฉีดวัคซีน โรงครัวพระราชทาน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตู้ปันสุขกรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 290 ครั้ง มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเกษตรกร รวมจำนวน 806,882 บาท และมูลค่าสินค้าที่ได้รับการบริจาค รวมจำนวน 383,723 บาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงดำเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19 ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะขยายพื้นที่รับซื้อสินค้าเกษตรและจุดส่งมอบสินค้าเกษตร โดยหวังให้สินค้าเกษตรที่ส่งมอบเหล่านี้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ให้มากยิ่งขึ้น นายเข้มแข็ง กล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว