เร่งจ่ายเงินอุดหนุน

653

กลุ่มอินทรีย์ เฮ! เกษตรฯ เร่งจ่ายเงินอุดหนุนกว่า 170 ล้านบาท ใน 34 จังหวัด​  

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานบริหารเงินอุดหนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ว่า กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าว ขยายพื้นที่การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) เตรียมความพร้อมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวให้กับชาวนาไทย ดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 มีเป้าหมาย 1,000,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กรมการข้าวได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ปีการผลิต 2563 จำนวน  52 จังหวัด 3,876 กลุ่ม 79,807 ราย 655,874 ไร่ วงเงินอุดหนุน 2,237,991,500 บาท กรมการข้าวได้รับได้รับงบจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 450 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จำนวน 170 ล้านบาท กรมการข้าวจะดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ จำนวน   327 กลุ่ม  6,693 ราย 50,217   ไร่   ทั้งหมด 34 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา นครสวรรค์ ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ลพบุรี นครนายก ชัยนาท ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรี นครราชสีมา สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย สระแก้ว นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล และจังหวัดนราธิวาส ส่วนอีก 18 จังหวัดที่เหลือได้แก่จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ นครพนม เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ เมื่อได้รับงบประมาณงวดที่ 2 อีกจำนวน 280 ล้านบาทจากสำนักงบประมาณจะเร่งรัดการโอนโดยเร็ว สำหรับงบประมาณที่เหลือยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 1,787 ล้านบาท กรมการข้าวจะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อขอใช้งบกลางเพื่อจ่ายอุดหนุนเกษตรกรที่เหลือตามโครงการในจังหวัดที่เหลือต่อไป

ด้านนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า การตรวจสอบและให้การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามข้อกำหนดระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ มกษ. 9000 เล่ม 1 และมกษ. 9000 เล่ม 4 เรื่องข้าวอินทรีย์ โดยหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองความสามารถจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในปี 2564 เป็นปีสุดท้ายมีเป้าหมายดำเนินการ 2,443 กลุ่มเกษตรกร 51,445 ราย พื้นที่ 385,506 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าตรวจประเมินของหน่วยรับรองเพื่อส่งผลการตรวจสอบและให้การรับรอง เสนอคณะทำงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อพิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนต่อไป จึงขอให้กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนารักษาระบบปฏิบัติตามข้อกำหนดการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จากกรมการข้าวต่อไปด้วย

กรมการข้าว ข่าว