ระวัง 2 ศัตรูถั่วเหลือง

87

เกษตรฯ เเนะรับมือ 2 แมลงศัตรูถั่วเหลือง

ในระยะที่มีอากาศเย็นลงและมีฝนตกบางพื้นที่เช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วและมวนถั่วเหลือง สามารถพบได้ในระยะที่ต้นถั่วเหลืองมีฝักเต็มหรือฝักแก่ สำหรับหนอนเจาะฝักถั่ว เริ่มแรกจะพบตัวหนอนที่ฟักออกมาจากไข่เจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ในฝัก ตัวหนอนที่มีขนาดใหญ่จะย้ายไปกัดกินฝักอื่น ๆ ได้โดยการชักใยดึงฝักมาติดกัน จากนั้นตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักใหม่ การเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วจะส่งผลทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ หากพบหนอนเจาะฝักถั่วเข้าทำลายต้นถั่วเหลือง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

นอกจากนี้ เกษตรกรควรติดตามเฝ้าระวังการเข้าทำลายของมวนถั่วเหลือง มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลืองดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ลำต้น ดอก และฝักของถั่วเหลือง โดยฝักอ่อนที่ถูกทำลายจะลีบและร่วงหล่น ทำให้ผลผลิตลดลง หากพบการเข้าทำลายของตัวเต็มวัยมวนถั่วเหลือง 2-3 ตัวต่อแถวถั่วยาว 1 เมตร ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงบูโพรเฟซิน 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% ซีเอส อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

กรมวิชาการเกษตร ข่าว