เดินหน้าสร้างมาตรฐานเกลือทะเลไทย

427

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสร้างมาตรฐานเกลือทะเลไทย แนะเกษตรกรทำนาเกลือตามคู่มือ เพื่อยื่นขอ GAP

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งผลิตเกลือทะเลแหล่งใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มีเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเกลือและผลิตเกลือทะเลเพื่อใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย (พ.ศ. 2564 – 2568) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาเกลือทะเลไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2) สร้างตลาดที่มีความหลากหลาย 3) รักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเลไทย และ 4) มีการบริหารจัดการพื้นที่ทำนาเกลือทะเลที่ดี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ เมื่อปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ.8402-2562) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป สำหรับใช้ในการส่งเสริมสินค้าเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพการทำนาเกลือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการผลิต และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน GAP 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่สนใจจะขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP เกลือทะเล จะต้องพัฒนาการผลิตเกลือทะเลตลอดกระบวนการให้มีความสะอาดปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถศึกษาคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ได้ที่ http://e-book.acfs.go.th/Book_view/212 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่สามารถพัฒนาการผลิตเกลือทะเลตลอดกระบวนการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เกลือทะเล ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ โดยแสดงเอกสารและหลักฐาน ประกอบด้วย 1.แบบคำขอใบรับรอง แหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) (F-01) สำหรับเกษตรกรรายเดี่ยว หรือ (F-02) สำหรับกลุ่มเกษตรกร 2.แบบคำขอใบรับรอง เกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ. 8402-2562) (F-03) 3.แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง (F-05) 4. บัตรประชาชน 5.ทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบฟอร์มเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ https://3c5.com/fTkdI เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว