ติดตามภารกิจ ศมข.พะเยา ปี 65

616

กรมข้าวฯ ติดตามการดำเนินงานภารกิจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ปี 65

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามภารกิจของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พร้อมมอบแนวนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีนายสงวน กันตะบุตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ

นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวนโยบายในการเพิ่มผลผลิตและต้นทุนการผลิตข้าว จึงมีข้อสั่งการให้กรมการข้าวดำเนินการตามแนวโนบายดังกล่าว กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จึงได้มีแผนการดำเนินโครงการตามภารกิจของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงงานด้านข้าวให้กับพี่น้องชาวนา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้ 1.ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย)​ 2.ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 3.ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4.ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5.พัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ 6.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 7.พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว 8.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน 9.ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง และ10. ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะ 1

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวจะต้องยกระดับการทำงานด้านข้าวในทุก ๆ ด้าน ทั้งงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งานด้านการวิจัยข้าว ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำวิจัยที่เป็นประโยชน์มาส่งเสริม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา โดยผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และกรมการข้าวส่วนกลาง นอกจากนั้นควรเน้นการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพี่น้องชาวนาและสามารถแก้ไข้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาได้

กรมการข้าว ข่าว