หนุนแปลงใหญ่สงขลา

595

กรมข้าว หนุนแปลงใหญ่สงขลา เสริมปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้พี่น้องชาวนา

วันนี้ (17 ต.ค. 2564) นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ ข้าวหนองอ้ายแท่น ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา​

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องการยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง​

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในจังหวัดสงขลามีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอยู่จำนวน 15 แปลง มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564​ จำนวน 7 แปลง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น ที่ได้ขอรับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว โดยที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น ได้ให้ความสำคัญในการรวมตัวของเกษตรกร และการเป็นผู้นำเกษตรกรหรือ Smart Farmer ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตข้าว การบริหารจัดการ การแปรรูป การตลาด รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการผลิต ซึ่งต่อมาทางกลุ่มได้ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกรมการข้าวตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อหวังจะเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการผลิตของกลุ่มได้ กรมการข้าวจึงได้ดำเนินการสนับสนุนทางด้านปัจจัยการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น อาทิ อาคารโรงสีข้าวชุมชน เครื่องสีข้าว โดรนเพื่อการเกษตร รถอีแต๋นสิงห์ลุยทุ่ง รถยกแฮนด์ลิฟ พัดลมอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ภายใต้งบประมาณกว่า 2.9 ล้านบาท ที่จะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และทำให้กลุ่มแปลงใหญ่มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดอาคารโรงสีข้าวชุมชน และมอบเครื่องครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสีข้าว, โดรนเพื่อการเกษตร, รถอีแต๋น, รถยกแฮนด์ลิฟ​ให้กับชาวนากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่นอีกด้วย

กรมการข้าว ข่าว