ประมงเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์

676

กรมประมง เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน! ชาวประมงเร่งดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์

กรมประมงแจ้งผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2565 – 2566 สำหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้า 280 แรงม้าขึ้นไป หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือทำการประมงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนด ให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด ภายในวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น หากไม่มีใบอนุญาตฯ จะไม่มีสิทธิทำการประมงพาณิชย์ได้ในรอบปีการประมง 2565 – 2566 นี้

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมง 2563 – 2564 นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้น กรมประมงจึงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง (2565 – 2566) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตฯ ได้มีการปรับปรุงและแตกต่างไปจากการขอรับใบอนุญาตฯ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มากนัก

นายถาวร ทันใจ
รองอธิบดีกรมประมง

โดยในรอบปีการประมงใหม่นี้ กรมประมงได้กำหนดให้ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนด ภายในวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมประมงจะพิจารณาจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ภายในวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ดำเนินการดังนี้

1. กรณีได้รับอนุญาตฯ ให้ผู้ขอรับอนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าอากรการประมงและรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สำนักงานประมงอำเภอที่ยื่นคำขอ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิจากการเป็นผู้ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ และจัดทำเครื่องหมายประจำเรือให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตมีผลใช้บังคับ

2. กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ ให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยยื่น “ผ่าน” สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด หรือส่งไปรษณีย์ไปยังกรมประมง

อย่างไรก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจเรือและเครื่องมือทำการประมงก่อนออกทำการประมงครั้งแรก โดยสามารถขอรับการตรวจเรือและเครื่องมือทำการประมงได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (หลังจากได้รับใบรับคำขอรับใบอนุญาตฯ) ทั้งนี้ หากไม่ผ่านการตรวจเรือประมงและเครื่องมือทำการประมง จะไม่สามารถออกไปทำการประมงตามที่ได้รับอนุญาตได้

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ประกอบด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่ยังไม่หมดอายุ
  2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง (กรณีเป็นนิติบุคคล) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
  4. หนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ำและเก็บรักษาสัตว์น้ำไว้ในเรือ)
  5. หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง (กรณีที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมหรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่ขอรับอนุญาต)
  6. แบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง พร้อมแนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละลำ (กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง มากกว่า 1 ลำ)
  7. เอกสารหรือหลักฐานสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอ กรณีขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูงตามหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบตามประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2565 – 2566 พ.ศ. 2565
  8. ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ดังนี้

              8.1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จำนวน 1 รูป

              8.2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่เดิมจะต้องมีเครื่องหมายประจำเรือปรากฏอยู่ในภาพถ่ายด้วย) จำนวน 1 รูป

              8.3) ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายหรือด้านขวา จำนวน 1 รูป

โฆษกกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงที่ประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2565 – 2566 ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพื่อเป็นการรักษา “สิทธิ” ของตนเองที่จะสามารถทำการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่จะถึงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมงโทรศัพท์ 0 2561 2341 หรือ 0 2561 2193 หรือ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/fishmanagement หรือ Open chat “คลินิกประสานงานการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 

กรมประมง ข่าว