ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวชายแดนใต้

413

กรมการข้าว จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวชายแดนใต้ ปี 65 ลุยแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร

วันนี้ (10 มีนาคม 2565) นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 โดยมี นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงาน ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดข้าวพื้นเมือง พร้อมเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซีบูกันตัง 5 และนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอีกด้วย

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม จัดขึ้นเพื่อเป็นการายทอดความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ รวมไปถึงการแสดงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมที่ให้ผลผลิตสูง การแสดงเทคโนโลยีการผลิตข้าว เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ผู้มาร่วมงาน อีกทั้งยังมีนิทรรศการจากหลายหน่วยงาน และมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาร่วมงานในวันนี้

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาศักยภาพพื้นที่ผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกรผู้ทำนา ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพื้นที่ผลิตข้าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และ 3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม

กรมการข้าว ข่าว