เกษตรฯ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะกัญชา กัญชง และกระท่อม

358

เกษตรฯ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะกัญชา กัญชง และกระท่อม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังการนำเสนอ พืชกระท่อมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ของสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย “บทบาทพืชกระท่อมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก นำร่อง 4 จังหวัดภาคใต้” “การพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง” และ “บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตร” ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง และเยี่ยมชมอาคาร ซึ่งจะได้มีการส่งเสริม สนับสนุนในการปลูก การดูแล การเพาะปลูก การแปรรูปพืชกระท่อม และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรพืชกระท่อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การผลิตสารสกัดพืชกระท่อมที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้มอบต้นกล้าพืชกระท่อมให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยและทุกภาคส่วน ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำให้พืชสมุนไพรของไทยมีการพัฒนาและต่อยอดได้ โดยกระทรวงเกษตรฯ มีการจัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกร ในการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกมิติ ตั้งแต่การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ จนถึงการเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงกฎหมายข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ข่าว