เกษตรฯ เเนะ 5 วิธีดูเเลพืชผักช่วงหน้าหนาว

293

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำ 5 วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำ 5 วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว แม้พืชผักจะเป็นพืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย แต่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้จักวิธีจัดการแปลงผักของตนเองเพื่อป้องกันผลกระทบทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณผลผลิตจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในหลายพื้นที่ ดังนั้น การปลูกพืชผักในช่วงนี้จึงต้องมีวางแผนการผลิตให้ดีและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา โดยเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามง่ายๆ ดังนี้

1.เลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด ควรใช้เมล็ดพันธุ์ดี จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์ และควรเป็นพืชอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย

2.พื้นที่ปลูกควรมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ระวังอย่าให้พืชขาดน้ำ และอย่าให้น้ำมากเกินไปจนแฉะ จะทำให้พืชเน่าตายได้ ควรให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น และไม่ควรให้น้ำตอนแดดจัด

3.สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อนและโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต และควรมีวัสดุคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูก

4.เกษตรกรควรป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อราโดยการโชยน้ำ ชำระล้างใบในช่วงเช้า และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคเน่าในพืชผักได้

5.หมั่นดูแลและสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูก หากพบศัตรูพืชเข้าทำลายให้รีบกำจัดก่อนที่จะเกิดความเสียหายมาก หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือใช้ในปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นดูแลพืชสวนไร่นาของตนเองอยู่เสมอไม่ว่าในฤดูกาลใด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลดน้อยลงได้ และควรกระจายความเสี่ยงด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค หากเกษตรกรท่านใดต้องการคำแนะนำการปลูก/วิธีการดูแลรักษาพืช สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ใกล้บ้านท่าน จะมีนักส่งเสริมการเกษตรคอยให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องหากมีปัญหาสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรใกล้บ้านได้ทันทีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม.

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว