เริ่มแล้ว งาน “ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm”

276

เริ่มแล้ว งาน “ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm” 21-26 มีนาคม 2566 นี้ ที่ อตก.

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ อ.ต.ก. จัดใหญ่ งาน “ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งสินค้าคุณภาพราคาพิเศษมากมาย พร้อมแจกพันธุ์ไม้ฟรีแก่ผู้สนใจ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นโยบายตลาดนำการผลิตของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภท ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพื่อเป็นการประกันว่า เกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ไม่มีสินค้าล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก อย่างแท้จริง อันจะเป็นการนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรมีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร ในงาน “ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm” ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรองรับผลไม้ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร เช่น มะยงชิด มะปราง มะม่วง มะขาม ตลอดจน ทุเรียน มังคุด และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ที่กำลังมีผลผลิตออกมาสู่ตลาด ให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้ทั้งที่ตลาดเกษตรกรตามจังหวัดต่าง ๆ เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และตลาดออฟไลน์อื่น ๆ ตลอดจนยังเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง และสมาชิกในกลุ่มให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  1. การจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ตามฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในขณะนี้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้ ได้แก่ 1) สาธิต “การทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน” โดย วิสาหกิจชุมชนผลิตผลไม้ปลอดภัยบ้านรางสีหมอก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 2) สาธิต “การทำมะยงชิดลอยแก้ว” โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านดงแปรรูปผลไม้ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 3) สาธิต “การทำมะม่วงหยี” โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารถลดา จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 4) สาธิต “การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน” โดย นางอรทัย น้อยลมทวน เกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และ 5) สาธิต “การปอกส้มโอง่าย ๆ ได้กลีบสวย” โดย เกษตรกรแปลงใหญ่ส้มโอตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 รวมถึงแจกชิมฟรีผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกวัน เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการบริโภค
  2. การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร จากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตร เครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่ายเกษตรกรของ อ.ต.ก. รวมจำนวนกว่า 40 ร้านค้า จาก 24 จังหวัด 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ อ.ต.ก. เช่น สินค้าลดราคา โปรโมชั่นนาทีทอง การแจกคูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท ทุกวัน เมื่อกดไลค์กดแชร์กิจกรรมการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น 4. การออกบูธของหน่วยงานภาคี ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ปอลอเอ็กเพรส จำกัด นำเสนอสินค้าและบริการด้านการเกษตรของหน่วยงาน และ 5. การแจกพันธุ์ไม้ฟรี เช่น ต้นพันธุ์มะนาว มะม่วง และเมล็ดพันธุ์ผัก จากกองขยายพันธุ์พืช ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีมีคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีแผนจะดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร “Season festival”ร่วมกับ อ.ต.ก. โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงต่อๆ ไป เช่น ลิ้นจี่ ทุเรียน และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว