ส.ป.ก. ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

288

ส.ป.ก. เปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม จำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

“โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภค และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากและชุมชนอีกด้วย

“โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566” จัดขึ้นระหว่าง 26 – 28 ธันวาคม 2565 โดยจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ (ไลฟ์สด) ผ่านเพจ ส.ป.ก.จังหวัด และ เพจ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข่าว