การยางฯ เปิดชื่อผู้รับทุน ป.ตรี ดันลูกชาวสวนยางพัฒนาอาชีพ

234

กยท. เปิดรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนต่อ ป.ตรี ด้านยางพารา ดันลูกชาวสวนยางพัฒนาอาชีพ ต่อยอดนวัตกรรมในวงการยาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 10 ทุน ในมหาวิทยาลัย 8 แห่งทั่วประเทศ หวังผลักดันบุตรชาวสวนยางศึกษาต่อหลักสูตรด้านยางพารา พัฒนาอาชีพ ต่อยอดนวัตกรรมยางในอนาคต

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ (กยท.)

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านยางพารา เป็นสวัสดิการหนึ่งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. มาอย่างต่อเนื่อง

“กยท. มุ่งผลักดันบุคลากรด้านยางพาราจากบุตรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีโอกาสได้รับความรู้มาพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ต่อยอดไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมยางพาราให้เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ขั้นตอนการสอบคัดเลือกถือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศรายชื่อว่าที่นิสิตนักศึกษาที่จะมาพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต” นายสุขทัศน์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับรายชื่อบุตรเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านยางพาราปี 2566 ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง มีดังนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.แพร่ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ได้แก่ นางสาวพัจนาลัย รัตนะ จาก กยท.ส.สุไหงโกลก, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ ได้แก่ นางสาววีรายา ธรรมยิ่ง จาก กยท.จ.จันทบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ สิงซิว จาก กยท.ส.เมืองเลย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาวนศาสตร์ ได้แก่ นางสาวณัฏฐธิดา ช่วยศรี จาก กยท.ส.คีรีรัฐนิคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวรวิสรา บุญปลื้ม จาก กยท.จ.พะเยา, มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้แก่ นางสาวเกศมณี นิลแย้ม จาก กยท.จ.ฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรศาสตร์) จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นางสาววรัญญา ชัยศิริ จาก กยท.ส.ละงู นางสาวเบญญาภา เรืองจันทร์ จาก กยท.ส.ทุ่งสง นายออกัส จันทรทอง จาก กยท.ส.เมืองปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ ได้แก่ นางสาวซัลมา ดือราแม จาก กยท.ส.เมืองยะลา

ทั้งนี้ กยท. จะติดต่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และเกษตรกรชาวสวนยางผู้เป็นบิดา และ/หรือมารดาทำสัญญาการรับทุนฯ และสัญญาค้ำประกันกับ กยท. สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 242-245 กองสวัสดิการเกษตรกร

การยางแห่งประเทศไทย ข่าว