เกษตรฯ ติดตามโปรเจคแปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน

66

กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโปรเจค แปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการแปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของ Young Smart Farmer ที่ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรในจังหวัดพังงา มีการปลูกผักเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน พร้อมยกให้เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังเกษตรกรผู้ปลูกผักรายอื่นในจังหวัด จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดพังงา โดยใช้หลักการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เน้นการร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย ต่อยอดไปสู่ครัวอันดามันเมื่อปีที่ผ่านมา และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นแก่เกษตรกรผู้ปลูกผักจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาที่ได้มีการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ Young Smart Farmer และดำเนินการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงา ในพื้นที่ 4 อำเภอ มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมแล้วจำนวน 5 กลุ่ม มีจำนวนสมาชิกรวม 171 ราย  พื้นที่รวม 133 ไร่ ชนิดพืชหลักที่ปลูก เช่น ผักสลัด ผักกูด ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ มะนาว บวบ กวางตุ้ง แตงกวา ชะอม ตะไคร้ ผักเหลียง เคล ผักยอด ข่า กะเพรา เป็นต้น โดยได้ผ่านความเห็นชอบรับรองให้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่ผัก อำเภอเมืองพังงา มีสมาชิกจำนวน 33 ราย จำนวน 37 ไร่ กลุ่มแปลงใหญ่ผัก อำเภอทับปุด มีสมาชิกจำนวน 35 ราย จำนวน 40 ไร่ กลุ่มแปลงใหญ่ผัก อำเภอตะกั่วป่า มีสมาชิกจำนวน 30 ราย จำนวน 32 ไร่ กลุ่มแปลงใหญ่ผัก อำเภอท้ายเหมือง มีสมาชิกจำนวน 43 ราย จำนวน 14 ไร่ และ กลุ่มแปลงใหญ่ผัก อำเภอตะกั่วทุ่ง มีสมาชิกจำนวน 30 ราย จำนวน 10 ไร่

นายเข้มแข็ง กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการแปลงใหญ่ผักพังงาสู่ครัวอันดามัน คาดหมายว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกผักได้อย่างแน่นอน เนื่องจากพืชผักที่เกษตรกรปลูกนั้นมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และมีแนวโน้มปริมาณความต้องการสูง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เรื่อยมา ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพังงามีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 61 แปลง แบ่งเป็นด้านพืช จำนวน 54 แปลง ปศุสัตว์ จำนวน 6 แปลง และด้านประมง จำนวน 1 แปลง ซึ่งทุกแปลงยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ นั่นคือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ทำให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรอยู่เคียงข้างเสมอ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว