71 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

144

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 71 ปีจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 71 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 รู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งและโปร่งใสแก่สหกรณ์ และขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นพึงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้เพื่อเป็นต้นแบบแก่บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ รักษาคุณภาพและมาตรฐานงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ด้าน น.ส.อัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งหวังสร้างพลังการขับเคลื่อนความเข้มแข็งโปร่งใสในการดำเนินงานของสหกรณ์ยุคดิจิทัล ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน รวมถึงมีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นรวมจำนวน 35 คน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว