เกษตรฯ สร้างความพร้อมให้เกษตรกร สู่ผู้ประกอบการ

272

กรมส่งเสริมการเกษตร เสริมความรู้ สร้างความพร้อมให้เกษตรกร สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายและยุทธศาสตร์เน้นหนักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร มุ่งผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และองค์กรเกษตรกรให้เป็น Smart Group พร้อมทั้งยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรยุคใหม่ต้องก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ นำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้นแบบ เพื่อให้กิจการของสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้จากการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri-Entrepreneur) ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มได้

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการยกระดับเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้นำทางการเกษตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ และดำเนินงานด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri-Entrepreneur) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคี รวมทั้งสิ้น 530 ราย ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะจากการสัมมนาวิชาการ เช่น การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (ผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป) การส่งออกสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด การทำตลาดออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งทุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการเกษตรจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสูงวัย Smart Farmer ต้นแบบ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่สร้างความยั่งยืนให้ภาคการเกษตรต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว