ศูนย์บ่มเพาะฯ แปรรูปสัตว์น้ำ แหล่งเรียนรู้เพิ่มมูลค่าสินค้าประมง

250

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ กรมประมงแหล่งเรียนรู้เพิ่มมูลค่าสินค้าประมง..สู่ความมั่นคงทางอาชีพ

กรมประมง…เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภาคการประมงของไทยเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ ภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ โดยมีนโยบายในการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ กรมประมง” สำหรับฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตลอดจนผู้ประกอบการต่อเนื่องในอุตสาหกรรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ขนาด 440 ตารางเมตร พร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปที่ทันสมัย เหมาะสำหรับชาวประมง เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง และมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ การจัดการหลังการจับ รวมทั้ง สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายใต้แผนการดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีหลักสูตรการจัดฝึกอบรม อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องขอดเกล็ดปลา เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพง และปลาชะโด โดยรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา กุนเชียงปลา นักเก็ตปลา ปลาก้างนิ่มรมควัน รวมถึงการจัดหาและการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาด และเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

จากการเปิดการอบรมมาแล้ว 10 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 300 ราย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ฯ และประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจมากมาย เช่น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหาร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลให้มีคุณภาพ สามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งในพื้นที่และแบบออนไลน์ รวมทั้ง ยังได้มีการเชื่อมโยงทางการตลาดผ่านระบบเครือข่ายเกษตรกรที่ได้เข้ามาอบรม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลแปลงใหญ่ท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ปลาเชียงจากปลานิล และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าของกลุ่มฯ รวมถึง จ๊อด ชะโด ไทย อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เพาะเลี้ยงและจัดจำหน่ายปลาชะโดและเนื้อปลาชะโด ได้เข้ามาขอรับการฝึกอบรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นไส้กรอก และลูกชิ้นปลาชะโด และได้ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมประมงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคต่าง ๆ จนสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร์มได้ และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม หรือขอรับคำปรึกษา รวมถึงขอรับบริการทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้ความรู้ตลอดการดำเนินกิจกรรม โดยสามารถติดต่อที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง โทร 02 940 6130 – 45 ต่อ 4214 และ 4320 รวมทั้ง Facebook Fanpage : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง หรือประสานผ่านทางสำนักงานประมงจังหวัดได้ทั่วประเทศ

กรมประมง ข่าว