ประมงฯ เตรียมโชว์ผลงานวิจัยปี 66 ยกระดับประมงพื้นบ้าน

65

กรมประมง…เปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยใหม่ล่าสุด ปี 2566 ในรูปแบบการประชุมวิชาการประมงออนไลน์ 17 – 19 กรกฎาคม นี้ ภายใต้หัวข้อ “วิจัยยกระดับภาคการประมงพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน”

กรมประมง…เตรียมจัดประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยยกระดับภาคการประมงพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมประมง ที่ต้องการยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งแก่เกษตรกร และพบกับสุดยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการผลิตสินค้าประมงมุ่งสู่ตลาดโลก รวม 133 เรื่อง ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจ พัฒนาเทคโนโลยีการทำประมงให้ทันสมัย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้ยั่งยืนและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และ YouTube Channel สถานีประมงต้นแบบ ภายใต้หัวข้อ “วิจัยยกระดับภาคการประมงพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน” (Research to upgrade the small-scale fisheries sector toward sustainability) พบกับการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการประมง ทั้งในส่วนของภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จากนักวิจัยในภาครัฐและนักวิจัยอิสระ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่องวิจัยยกระดับภาคการประมงพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และ ปูม้า : ความยั่งยืนของทรัพยากรและทางรอดของชาวประมงบริเวณเกาะเสร็จ และอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางเพราลัย นุชหมอน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและนำความรู้ไปพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

นายเฉลิมชัย กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยยกระดับภาคการประมงพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน” (Research to upgrade the small-scale fisheries sector toward sustainability) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โทร. 0 2562 0586 เว็บไซต์ https://www4.fisheries.go.th/planning

กรมประมง ข่าว